सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

नेपाली

सरकारी काम बाहेकका कार्यमा सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठा/समिति/आयोजना/कार्यक्रम सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

प्रतिक्रया सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन र कार्य प्रारम्भ समारोह आयोजना गरी नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गराउने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै)

पृष्ठ