सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

नेपाली

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ फागुन १५) ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ फागुन ९) ।

अध्ययन फाराम भरी पठाइदिने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

NTC को Post-paid Sim सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

पृष्ठ