आ.व.२०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै,महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै, समिती/आयोग र प्रतिष्ठान सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.