विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/ उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.