नयाँ तलवमान सुविधम सम्वन्धमा -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै , महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै,आयोग/ समिति /प्रतिष्ठना/आयोजना/परियोजना/ कार्यक्रम सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.