आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराई दिने- शाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/स्था.पू.वि. तथा कृषिसडक विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/निजामती किताबखाना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.