बेरुजु फछयौट,कार्ययोजना र मार्गदर्शन सम्बन्धमा -विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै ,जिविसको कार्यालयहरु सबै,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.