निजामती सेवा दिवसका अवसरमा भएको सरसफाइ कार्यक्रमको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.