माननीय मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा गाउँपालिका¸ नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग​को सहजीकरण समितिको बैठक |