प्रदेश नं ७ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीका झलकहरु