आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या विकास समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.