लेखापरीक्षण नीति एवं कार्यक्रम २०७२।७३ सम्बन्धमा- ( विभाग, जिविस, जिप्राका, आयोजना/कार्यक्रमहरु , समिति/आयोग/प्रतिष्ठानहरु)

लेखापरीक्षण नीति एवं कार्यक्रम २०७२।७३ सम्बन्धमा- ( विभाग, जिविस, जिप्राका, आयोजना/कार्यक्रमहरु , समिति/आयोग/प्रतिष्ठानहरु)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.