महालेखा परिक्षकको कार्यालय ५३ औ प्रतिवेदनको प्रक्रिया पठाइ दिने बारे -विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितीहरु सबै,स्थानीयविकास मन्त्रालय,जिविसकव कार्यालयहरु सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.