निजामती सेवा दिवसका अवसरमा भएको सर-सफाई कार्यक्रमको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.