website मा सूचनाहरु अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा-विभाग/आयोग/प्रतिष्ठानहरु सबै,जिविसको कार्यलयहरु सबै,महा/ उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.