एक जिल्ला एक फोहर मैला बिसर्जनस्थल ( Landfill site ) को अबधारणा अनुरुप कार्य गर्ने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/ उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.