बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा-विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै / जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.