प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा -स्थानिय विकास अधिकारी/स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु/डाेलिडार/पञ्जिकरण विभाग/ स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग/LDTA / LGCDP संलग्न सूची बमाेज ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.