सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरुबाट आ.व. २०७२/७३ मा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु एवं वार्षिक प्रतिवेदन ।