निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्र्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु / महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.