मौजुदा सुची तयार गर्ने (सूचना आव्हान) गरिरहनु नपर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तहहरु सबै (७४४)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.