लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको भए लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने बारे-विभाग/ आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.