लेखापरीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोग/आयोजना/परियोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तहहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.