जग्गाको विद्युतीय अभिलेख (Digital Database) उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं/बोधार्थ: महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.