वैदेशिक अध्ययन र अवलोकन स्थगन सम्बन्धमा- विभागहरु (सबै)/आयोगहरु (सबै)/समिति तथा प्रतिष्ठानहरु (सबै)/स्थानीय तहहरु (सबै)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.