आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक अवधिमा सम्पादित लक्ष्य नतोकिएका प्रमुख उपलब्धीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - विभाग/शाखाहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.