अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- नगर प्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश १ देखि ७ का सबै महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश १ देखि ७ का सबै गाउँपालिकाहरु/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश १ देखि ७ का सबै नगर कार्यपालिकाहरु/गाउँ कार्यपालिकाहरु

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.