अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा २ नं. प्रदेशको संशोधित कार्यक्रम- नगरप्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश२का सबै महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश२का सबै गाउँपालिकाहरु/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश २ का सबै नगर कार्यपालिका/गाउँ कार्यपालिका

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.