एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- संलग्न विवरण अनुसारका जिल्ला समन्वय समितिहरु/संलग्न विवरण अनुसारका उपमहानगर/नगरपालिकाहरु

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.