बेरुजु फछचर्चौट गर्दा ध्यान दिने सम्बन्धमा निर्देशन :श्री जिविसको कार्यालय,आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.