सोझै भुक्तानी श्रोत तर्फको अख्तियारी एवं खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा; आयोजना/ कार्यक्रमहरु ,जिविसको कार्यालयहरु, महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.