विवरण पठाउन प्रयोग गर्ने Mail address सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय, महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.