अन्य

नेपाली

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानुन) Word File|

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानुन)

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन |

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका, २०७४

पृष्ठ