अन्य

नेपाली

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि (PDF)

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि (WORD)

नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७४।१२।१२ को निर्णय अनुसार स्थानीय तहमा काजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना)

पृष्ठ