अन्य

नेपाली

सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बन्धमा- ‌(रा.प. द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि)

सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बन्धमा- ‌(रा.प. द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि)

विदेशी मुलुकको स्थायी आवाशीय अनुमति सम्बन्धमा- ( विभाग, आयोग/समिति/प्रतिष्ठान, जिविस, जिप्रका, नपा )

विदेशी मुलुकको स्थायी आवाशीय अनुमति सम्बन्धमा- ( विभाग, आयोग/समिति/प्रतिष्ठान, जिविस, जिप्रका, नपा )

आयोजना प्रस्ताव गरी पठाउने सम्बन्धमा - चीनसंग सीमाना जोडिएका १५ जिल्लाका जिबिस कार्यालयहरु

आयोजना प्रस्ताव गरी पठाउने सम्बन्धमा - चीनसंग सीमाना जोडिएका १५ जिल्लाका जिबिस कार्यालयहरु

आबश्यक व्यवस्था बारे- गरीवी निवारण कोष कार्यक्रम संचालित ( ५८ जिविस )

आबश्यक व्यवस्था बारे- गरीवी निवारण कोष कार्यक्रम संचालित ( ५८ जिविस )

बिपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको प्रगति बिबरण उपलब्ध गराउने- जिविस / नपा (सबै)

बिपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको प्रगति बिबरण उपलब्ध गराउने- ( जिविस, नपा ) सबै

पृष्ठ