अन्य

नेपाली

लेखापरीक्षण नीति एवं कार्यक्रम २०७२।७३ सम्बन्धमा- ( विभाग, जिविस, जिप्राका, आयोजना/कार्यक्रमहरु , समिति/आयोग/प्रतिष्ठानहरु)

लेखापरीक्षण नीति एवं कार्यक्रम २०७२।७३ सम्बन्धमा- ( विभाग, जिविस, जिप्राका, आयोजना/कार्यक्रमहरु , समिति/आयोग/प्रतिष्ठानहरु)

आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा - समिति/प्रतिष्ठान/आयोग ‍(सबै)

आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- समिति/प्रतिष्ठान/आयोग ‍(सबै)

उत्कृष्ट अभ्यास Profile सम्बन्धमा- विभाग सबै, जिविस सबै, नपा सबै

उत्कृष्ट अभ्यास Profile सम्बन्धमा- विभाग सबै, जिविस सबै, नपा सबै

पृष्ठ