मन्त्रालय

नेपाली

प्रथम चरण तयार भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रस्तुती सामाग्री

प्रथम चरण तयार भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रस्तुती सामाग्री डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

पृष्ठ