मन्त्रालय

नेपाली

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि (WORD)

चालू आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै

शिक्षक कर्मचारी काज सम्बन्धमा- श्रीमान् सचिवज्यू, शिक्षा मन्त्रालय/बोधार्थ: जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका/नगरपालिकाहरु सबै

पिछडिएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समितिको पिछडिएको समुदाय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

पृष्ठ