मन्त्रालय

नेपाली

प्राविधक कर्मचारीहरुको हाजिरी प्रमाणित गरी पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै)

Mason Training सञ्चालन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला सबै)

राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (३१ जिल्ला सबै)

पृष्ठ