मन्त्रालय

नेपाली

विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला सबै)

प्राविधक कर्मचारीहरुको खटनपटन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाहरु (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै)

गुनासो सुनुवाईबाट कायम भएका लाभग्राहीहरुको अनुदान संझौता तथा भुक्तानी सम्बन्धमा- भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका जि.स.स.को कार्यालय/भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका भुकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाइ/ भूकम्प प्रभावित

परिपत्र सम्बन्धमा- भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका जि.स.स.को कार्यालय/भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका भुकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाइ/ भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पृष्ठ